Judith Lindbergh Headshots

All images (c) Sarah Lyman Kravits.